Informace pro maturanty – organizace 2. pololetí školního roku 2020/2021 a maturitních zkoušek v kostce

Milé maturantky a maturanti,

v textu níže uvádím přehledně základní důležité informace a změny v organizaci vašeho druhého pololetí a maturitních zkoušek v reakci naší školy na Opatření obecné povahy vydaného MŠMT ČR  dne 29. ledna 2021.

  1. 1. Podmínka pro konání maturitní zkoušky (MZ)

Pokud žák posledního ročníku prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021 ze všech povinných předmětů, může konat MZ. Vysvědčení za 2. pololetí nebude mít vliv na připuštění nebo nepřipuštění k MZ.

Pokud žák v 1. pololetí neprospěl, musí konat opravnou zkoušku nejpozději do 30. 6. 2021, MZ pak koná až v podzimním termínu. Požádá-li žák o dřívější termín opravné zkoušky, umožní mu ředitel školy vykonání zkoušky do 31. 3. 2021, tj. tak, aby mohl MZ skládat již v jarním termínu.

Pokud byl žák v 1. pololetí neklasifikován z jednoho či více předmětů a chce maturovat v jarním (řádném) termínu, musí si známku(-y) za první pololetí doplnit nejpozději do 31.3. 2021.

2. Didaktický test (DT)

Didaktické testy proběhnou v původních termínech ve dnech 3. – 5. 5. 2021.

3. května

8:00 – 10:30

MATEMATIKA

 

13:30 – 15:45

ANGLICKÝ JAZYK

4. května

8:00 – 9:40

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

5. května

8:00 – 10:45

MATEMATIKA ROZŠIŘUJÍCÍ

 

13:00 – 15:15

NĚMECKÝ JAZYK

 

Nově se prodlužuje časový limit u českého jazyka a literatury (ČJL) a cizího jazyka (CJ) o 10 minut, u matematiky (MA) o 15 minut. Toto prodloužení platí i pro podzimní termín.

Didaktický test

  1. a)ČJL tedy trvá 85 minut,
  2. b)CJ 110 minut (z toho 40 minut poslechová část),
  3. c)MA 135 minut.

Úspěšně vykonaný didaktický test je podmínkou zdárného složení celé maturitní zkoušky v daném předmětu, ale již nebude hodnocen známkou na maturitním vysvědčení – hodnotí se pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.

3. Mimořádný termín konání didaktického testu

Pokud bude žák v karanténě nebo onemocní nemocí COVID-19 v době, kdy by měl konat DT, a řádně se omluví, může konat zkoušku v tzv. mimořádném termínu. Přihlášku k tomuto termínu je nutno podat řediteli školy do 10. 5. 2021. Mimořádný termín se koná 14. – 16. 5. 2021, a to pouze na spádových školách, které vybere CZVV ve spolupráci s KÚ, tj. nikoli na všech kmenových školách.

4. Profilová část – termín konání

Konkrétní termíny pro konání profilové zkoušky na jaře 2021 se na naší škole nemění: 17. – 21.05. (4.A, 6.F), 24. – 28. 05. 2021 (4.BC).

V případě neúspěchu u zkoušky je nutno podat přihlášku k opravné zkoušce v podzimním termínu, a to do 30. 06. 2021.

5. Individuální studijní plán

Pokud bude mít žák do 31.3. uzavřenu klasifikaci z předmětů, ze kterých nematuruje, bude mít od 1. – 30.4. možnost povinně navštěvovat pouze tyto předměty: ČJ, cizí jazyk, ostatní předměty, ze kterých maturuje, a „přiléhající semináře“ (každému žáku je určí individuálně vedení školy), dále i tělesnou výchovu, pokud bude vyučována v rámci hygienických opatření daných vládou. Není dotčena možnost navštěvovat v tomto období dobrovolně i ostatní předměty po domluvě s příslušným vyučujícím. 

6. Profilová zkouškačeského jazyka a literatury a z cizího jazyka (ČJL a CJ)

Písemné práce z ČJL a CJ se podle rozhodnutí MŠMT nekonají.

Součástí profilové části MZ je tedy pouze ústní zkouška. Na rozdíl od didaktických testů z ČJL a AJ či NJ jsou ústní zkoušky hodnoceny známkou, která bude uvedena na maturitním vysvědčení.

Podrobnější informace vám na požádání poskytnou vaši třídní učitelé.

                                                                                       Jaroslav Zahrádka, ředitel školy

 

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401