Informace pro maturanty ke skupinovým konzultacím od 26.4. 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách umožňuje dobrovolné skupinové konzultace studentů posledních ročníků středních škol v maximálním počtu 6 studentů v jedné skupině. Tyto konzultace jsou na Gymnáziu Chomutov možné po předcházející domluvě s příslušným vyučujícím od 26.4. 2021 buď v hodinách dle stávajícího rozvrhu, nebo i jiných hodinách mimo rozvrh opět po dohodě s vyučujícím.

Na studenta účastnícího se skupinové konzultace se vztahuje článek I Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN o podmínkách vstupu do školy - absence příznaků onemocnění COVID-19 a dále podmínka podstoupení testování neinvazivními antigenními testy pro samoodběr s výslovně vymezenými výjimkami (viz níže).

Testování studentů se provádí bezprostředně po příchodu do školy vždy první vyučovací den v týdnu a musí se opakovat nejpozději třetí den po prvním testování (v pondělí a ve čtvrtek, nebo v úterý a v pátek; pokud je prvním dnem návštěvy školy v týdnu až středa, testuje se student opět až v dalším týdnu při své první návštěvě školy).

V nejbližších týdnech bude naše škola používat testy Singclean, videoinstruktáž k tomuto testu naleznete na odkazu Video návody | singclean (goodtest.cz) 

V případě příznivého počasí budou studenti testováni v prostorách altánu na zahradě školy, za nepříznivých povětrnostních podmínek ve sportovní hale nebo tělocvičně školy. Dokud od asistentů testování neobdrží výsledek testu, nemohou vstoupit do budovy školy. Po obdržení negativního výsledku testu použijí studenti vstup do budovy ze dvora školy (ten, který běžně používají zaměstnanci).

Testování bude umožněno denně od 7:30 hod po dobu celého vyučování. V případě, že budou studenti do školy přicházet později (po osmé hodině), přihlásí se k testování v kabinetu tělesné výchovy (Mgr. Polák, Mgr. Dvořák). Pro vstup ke kabinetu použijí dveře do tělocvičny.

Bližší informace si mohou studenti vyžádat u svých třídních učitelů, popřípadě v sekretariátu školy.

Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod.

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.). Pokud ji škole nedoloží, účastní se testování dle harmonogramu školy.

Testování se též neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

V budově školy je nutné mít na obličeji respirátor.                                                                                                                                          J. Zahrádka, ředitel školy

 

Další informace

2018-projekt-eu-profesni-rozvoj

Tato škola je zapojena do realizace projektu

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ GYMNÁZIA CHOMUTOV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007252

logo-fondu-eu

Tato škola je zapojena do realizace projektu

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

CZ.1.07/1.3.00/51.0017 

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám

OPERAČNÍ  PROGRAM  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  KONKURENCESCHOPNOST

Čtenářská a informační gramotnost
Finanční gramotnost
Využívání ICT

logo-ipo

 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p.o.,

partner 07 projektu s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 s názvem 
„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“   

Tato škola realizuje projekt
„Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu CV“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1324

Tato škola realizuje projekt
„Jazyky on-line Gymnázium Chomutov“
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57, reg.č. projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1401