Operační program Jan Amos Komenský na Gymnáziu Chomutov

V rámci výzvy MŠMT ČR č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I z Operačního programu Jan Amos Komenský Gymnázium Chomutov realizuje projekt reg.č. CZ.02.02.XX/00/22_003/0003721 s názvem „Podpora rozvoje žáků a pedagogů Gymnázia Chomutov“.

I díky tomuto tříletému projektu škola může i nadále poskytovat svým žákům služby školního psychologa. Školní psycholog pracuje na diagnostice žáků a poskytuje konzultace pro pedagogy a rodiče. V rámci projektu škola zřídila i samostatnou pozici karierního poradce žáků. Dosud byla tato činnost ve škole spojena s funkcí výchovného poradce, což nebylo efektivní řešení. Kariérový poradce působí jako podpora žáků při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, zaměřuje se na žáky s potřebou podpůrných opatření a žáky ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání. Náplní projektu je i vzdělávání pedagogických pracovníků školy a jejich vzájemná spolupráce. Cílem je jejich další profesní růst a zkvalitňování výchovně vzdělávacího procesu. V neposlední řadě realizace projektu vede k inovativnímu vzdělávání žáků. Používání nových alternativních výukových metod a strategií podpoří motivaci žáků tak, aby lépe zvládali naplňování požadavků školního vzdělávacího programu. Vzhledem k počtu žáků s odlišným mateřským jazykem, kteří aktuálně navštěvují naši školu, bude v rámci projektu podpořena i jejich výuka a potřeby.

Pevně věříme, že projekt „Podpora rozvoje žáků a pedagogů Gymnázia Chomutov“ přispěje k dalšímu zkvalitnění výuky na naší škole.